دم همه ی بچه های کلاس ما گرم
همکلاسی ها
پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
خستــه ام . .. 
روحــم مـی خواهد برود یك گوشه بنشیند
پشتش را بكند به دنیــا.......
پاهایش را بغـل كند و بلند بلند بگوید :
من دیگر بــازی نمی كنم.....
خستــه ام . ..
دیگه از همه خسته شدم .....!!!

نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
دلم نه عشق میخواهد نه دورغ های قشنگ

نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر ادعا

دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک دوست

که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد...

...تازه فهمیده ام که :

زندگی باید کرد

 گاه با یک گل سرخ
 
گاه با یک دل تنگ

 گاه باید رویید در پس این باران 

 گاه باید خندید بر غمی بی پایان . . .


نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : Baran
ﺩﻟﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ …
ﺩﻝﮔﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﮏﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﯾﻪﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺩﻝﮔﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
... ﺩﻝﮔﯿﺮ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﮏﻫﺎ …
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ …
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ …
ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼِ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ،
ﯾﮏ ﺗﺼﻮﺭ، ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ،
ﯾﮏ ﻋﻄﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﻥِ ﺗﺮﺍﻧﻪﯼ ﺗﺸﻨﮕﯽ،
ﻭﺧﯿﺎﻝِ ﺧﺎﻡِ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ !
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ …
ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ
ﺍﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﺍﺭﺕ ﺁﻫﻨﯿﻦ ﻭ ﻗﻠﺐﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺫﻫﻦﻫﺎﯼ
ﺟﺎﻣﺪﯼ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ …
ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻫﻦ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﻞ،
ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺻﻮﺭﺗﮏ …
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ، ﺗﻨﻬﺎ، ﺧﺴﺘﻪ، ﺭﻭﯾﺎﺭﻭ
ﺁﯼ ﺁﺩﻡﻫﺎ ! ﺁﺩﻡﻫﺎ، ﺁﺩﻡﻫﺎ، ﺁﺩﻣﮏﻫﺎ …
ﺁﯼ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﭼﺮﺍﻍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﺪ
ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺱِ ﺳﺮﮎ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﯾﻮﺍﺭِ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﺑﯽﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ
ﺳﺮ ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻭ
ﺁﺭﺍﻣﺶِ ﺁﻥﺳﻮﯼِ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﯿﺪ :
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ
ﺁﻥ ﺁﺩﻡِ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭِ ﺩﻟﺶ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻭﺳﯿﻠﻪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺭﺿﺎﯼ ﻋﻘﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼِ ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ !
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ، ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮﮎ ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺼﺮِ ﺻﻮﺭﺗﮏﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽِ ﺳﺎﺩﻩﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺁﺯﺍﺭﺷﺎﻥ ﻧﺪﻫﯿﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺳﺎﺩﮔﯽِ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻦﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻗﺼﻪﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽﻣﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﻌﺪ
ﺳﺎﺩﮔﺎﻥِ ﺩﻝﺩﺍﺩﻩ
ﭘﺎﮐﯽِ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻦﻫﺎﯼ ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ
ﻭ ﻋﺸﻖﻫﺎﯼ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦِ ﺳﯿﻨﺪﺭﻻ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮑﻨﻨﺪ !
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﺍﺯ ﭘﺸﺖِ ﺩﯾﻮﺍﺭِ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﺟﻬﻞ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺭِ ﭘﺮﭼﯿﻦِ ﮐﻮﺗﺎﻩِ ﺩﻟﻢ
ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦِ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ
ﻭ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻬﺪﯼ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺧﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺩﺭ ﺳﻮﮒِ ﺯﺧﻢ ﺭﻭﯾﯿﺪﻩ ﺑﺮ ﺁﺭﻧﺞِ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ، ﺑﺮ ﺑﺎﻝِ ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﯾﺎﺩﺵ ﻫﺴﺖ
ﺷﻮﻕِ ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻢِ ﺧﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﻣﻬﺪﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ
ﭘﺴﺮﯼ، ﮐﻪ ﺭﺍﺯِ ﺑﯽ ﭼﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ
ﻭ ﺑﻮﯼِ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺳﺨﯽ، ﺩﺭ ﺩﻝِ ﻣﺮﺩﺍﺏ ﺑﺎﺯ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺁﺩﻣﮏﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕِ ﺷﯿﺮﯾﻦِ ﮐﻮﺩﮐﯽﻫﺎﯾﻤﺎﻥ
ﺧﺪﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥِ ﺧﺴﺘﻪ، ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ !
ﺗﻮ ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ
ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻣﮏﻫﺎ، ﻧﻘﺶﻫﺎ، ﻧﻘﺎﺏﻫﺎ، ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ
ﻭ ﭼﻪ ﺟﺮﻡ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ ﺳﺎﺩﮔﯽ !
ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻦِ ﻧﺤﯿﻒِ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ …
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﺷﮏﻫﺎﯼ ﻟﺮﺯﺍﻥِ ﺁﻥ ﺩﻝِ ﺳﺎﺩﻩ
ﮐﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩِ ﻧﮕﺮﺍﻥِ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽِ ﺁﻥ “ ﺍﺳﻢِ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ”
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ “ ﻋﺸﻖ ” ، ﺑﻪ “ ﺍﺷﮏ ” ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ “ﺧﺪﺍ ” ﻗﺴﻢ
ﻫﻮﺍﯼِ ﺳﺎﺩﮔﺎﻥِ ﻋﺎﺷﻖﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ

نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : Baran
وقتی گریه کردیم گفتن که بچه است...
وقتی که خندیدیم گفتن دیوونه است...
وقتی که جدی بودیم گفتن مغروره...
وقتی كه شوخ کردیم گفتن سنگین باش...
وقتی که حرف زدیم گفتن زیاد حرف میزنه...
... وقتی که ساکت شدیم گفتن عاشقه ....
وقتی که عاشق شدیم میگن گناهه ...
وقتی كه تنها شدیم میگن افسرده ای...
یکی میشه بگه پس چیکار کنیم؟؟!!
نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

از تــــــنـــــهـــــایــــــی گـــــریــــــزی نـــــیــــســــتـــــــــ . . . !

بـــــــــگــــذار آغــــــوشـــــم بـــــــرای هـــــمــــــیــــشــــــه یــــــخ بــــــــزنــــــــد . . . !

نــــــــمـــــی خــــــــواهـــــــــم . . . !

کــــــســــی شـــــال گــــــردن اضـــــافـــــی اش را . . . !

دور گــــــردن آدم بـــــــرفـــــــی احــــــســــــــاس مـــــــــن بــــــیــــــانــــــدازد . . . !


حرف دل :

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم

نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ”

برای اینکه ” خفه نشم ” همین !!

نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
خیره بـــِﮧ مَـــردُم

نِشـــــَســتـﮧ اَم

تنهـــ ـــاے تنهـــــــا

نَـﮧ کَسے حالَم رآ مے پُرسَــــد

نَــﮧ کَسے هَوآ یَـــ ـم رآ دآرد

عـیب نَدآرد

سآلـ ــهآسـت بــِـﮧ ایــن زِنــدِگـے ـ عــآدت کـ ــرده اَم
.
.
.

نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
زندگی !


کلـاهت را بـه هوا بیانداز . . .


که من دگر جان بازی کردن ندارم !


تو بُـردی . . .
نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
دلـم گـرفته است ...
نه اینـکه کسی کاری کرده باشد نه ...
من آنقدر آدم گریز شده ام که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد..
دلم گرفتـه است که آنچه هستم را نمی فهمند ...
و آنچه هستند را میپذیرم ...
و دنیـا هم به رویش نمی آورد این تنـاقض را
نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

کنــار قفــس اش،

"پــرنــده"،
صــدایــش نــزنیــد!

داغ دلــش، تــازه مــی شــود . . .

نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون میکنه :

این که هر کاری در توانت هست براش انــــجام بدی ،

آخــــرش بـرگرده بگه :

مگه من ازت خواستم . . . /
نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 13 اسفند 1391 :: نویسنده : Baran
‎11 ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺖ .....
ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺷﻜﺴﺖ .....
ﺑﻌﻀﻴﺎ ﺩﻝ ﺷﻜﻮﻧﺪﻥ .....
ﺧﻴﻠﻴﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺧﻴﻠﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ .....
ﺧﻴﻠﻴﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻨﻤﻮﻥ ﺭﻓﺘﻦ .....
... ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪﻥ ....
ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺧﻨﺪﻳﺪﻡ .....
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﺬﺷﺖ .....
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 18ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻧﺪﻩ 18 ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ !....

ﺍﻣﺴﺎﻟﺘﻮﻥ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩ؟؟
نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 13 اسفند 1391 :: نویسنده : Baran
دَم از بازی حکم میزنی!

دَم از حکم دل میزنی!

پس به زبان “قمار” برایت میگویم!

قمار زندگی را به کسی باختم که “تک” “دل” را با “خشت” برید!

باخت ِ زیبایی بود!

یاد گرفتم به دل ، “دل” نبندم!

یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم!

دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند
.


ᔕᗩᖇᗩ


دَم از بازی حکم میزنی!

دَم از حکم دل میزنی!

پس به زبان “قمار” برایت میگویم!
...

قمار زندگی را به کسی باختم که “تک” “دل” را با “خشت” برید!

باخت ِ زیبایی بود!

یاد گرفتم به دل ، “دل” نبندم!

یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم!

دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند
.


نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 13 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب


نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 12 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِشــ بـﮧ ـפֿـاطــراتـِتـــ فِکــر کُنـــے ..

اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـפֿنـــב میـــاב رو لَبـِتـ  وَ لــے ..

وَلــے چَنــב لَـפــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـهای لَعنَتـــے !

نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 11 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

چه حس سختی است


که من برایت غریبم


چه حس تلخی است که سلامم دگر هیچ معنایی ندارد


نمی دانم شب چه از من ربود ؟


تو را ؟


شاید مرا را از خودم ربود


و تو می روی من می خندم


شاید روزی با تمام آرزوهایم


بمیرم


و تو بر سر مزارم گل بیاوری


گریه کنی


سلام


مرا می شناسی ؟نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 80 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
درباره وبلاگ


سلام به همه دوستان عزیز این وبلاگ وب گروهی کار بچه های یه کلاس از مدرسه تیزهوشان فرزانگان بود! حالا دیگه کنکورو دادیم و همه دور افتادن ازهم! من, باران, بازم اومدم که بنویسم! امیدوارم با نظرای خوبتون همراهی کنید!

مدیر وبلاگ : me
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كد موسیقی برای وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو